Zásady zpracování osobních údajů | PEŘEJ tours s.r.o.
Poslední aktualizace: 1.2.2021

 

1. PEŘEJ tours .s.r.o., se sídlem Tř. Svobody 39, Olomouc, IČ 28568061 (dále jen „provozovatel“
nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
a. jméno, příjmení
b. e-mailovou adresu
c. telefonní číslo
d. adresu
 

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení registrací a další plnění ze
smlouvy, pokud mezi vámi a provozovatelem dojde k uzavření smlouvy o zájezdu. Takové
zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy.
 

3. Provozovatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování
osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění
dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 

4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být uživateli zasílány novinky a jiná
obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách
informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv
způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení –
odhlásit.
 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů.
 

6. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 

7. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese
info@perej.cz
 

8. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky perej.cz, užívá na této webové
stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a
chování návštěvníků na webových stránkách;
b. základní funkčnosti webových stránek.
 

9. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a
umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 

10. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo
je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl.
21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude
vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po
dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 

11. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu
webových stránek.
 

12. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného
celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 

13. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
a. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.
b. Poskytovatelem služby Google Ads, provozované společností Google Inc.
 

14. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
b. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
c. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
f. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě
souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
g. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

h. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
i. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete vědět, co v Peřej Tours chystáme? Dostávejte novinky jako první!
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.