Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

 • Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržíte všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
 • Cestovní kancelář Peřej tours s. r. o. odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
 • Pro naléhavé případy obdržíte telefonní číslo nebo údaje o kontaktním místu, kde se s námi můžete spojit.
 • S přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů můžete postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
 • Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (např. cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Pokud zvýšení překročí 8 % ceny zájezdu, můžete od smlouvy odstoupit. Pokud si vyhradíme právo na zvýšení ceny zájezdu, máte v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
 • Od smlouvy můžete odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny. Pokud před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zrušíme, máte právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
 • Od smlouvy můžete odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (např. pokud se v místě určení cesty nebo pobytu vyskytnou závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
 • Před zahájením poskytování zájezdu můžete od smlouvy odstoupit, pokud zaplatíte přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
 • Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musíme vám nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Od smlouvy můžete odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a my neposkytneme vhodné náhradní řešení.
 • V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu máte právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
 • Cestovní kancelář Peřej tours má povinnost poskytnout pomoc, pokud se ocitnete v nesnázích.
 • Pokud se ocitneme v úpadku, bude vám vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Pokud se ocitneme v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude vám zajištěna repatriace. Cestovní kancelář Peřej tours s. r. o. má zajištěnou ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, union@unionpojistovna.cz, 844 111 211. Na tento subjekt se můžete obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře Peřej tours s. r. o.

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj; tato forma zveřejnění má informativní charakter.

 

 

Chcete vědět, co v Peřej Tours chystáme? Dostávejte novinky jako první!
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.